Nöjda kunder
Enastående
4.8 / 5.0
Till recensioner
Allmänna villkor

Personer under 18 år måste ha målsmans skriftliga tillåtelse för att beställa. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra våra villkor. Läs mer om våra allmänna villkor här.

Beställning

Alla ordinarie beställningar sker via Internet. Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

Pris och betalning

Samtliga priser på vår webbplats är dagsaktuella priser. Observera att priser kan visas antingen som exklusive moms (25%) eller som inklusive moms (25%) beroende på om du valt inställning för företag eller privatperson. Moms och eventuell fraktkostnad redovisas på ordersammanställningen innan du bekräftar ditt köp. Ändras momsen förbehåller vi oss rätten att ändra priserna motsvarande. Prisjusteringar kan ske när som helst utan föravisering. Trycka.se säljer endast till personer och företag som kan betala med kreditkort/betalkort eller via faktura.

Försenade betalningar

Det är 100% säkert att handla hos Trycka.se. Våra betalningslösningar tillhandahålls av och hanteras av (inkluderat kortuppgifter) Dibs – Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet. Dibs uppfyller kraven för PCI-DSS.

Försenade betalningar

Vid försenad betalning vid fakturaköp gäller de villkor som ställs av Klarna AB i samband med fakturaköp. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 25.50 % i enlighet med Klarnas villkor. Villkoren för fakturaköp går att läsa i sin helhet på www.klarna.se eller genom att du klickar på länken "Fakturavillkor" i steg 3 i kassan i samband med ditt köp.

Orginalfiler

Orginalfiler måste levereras enligt riktlinjer från Trycka.se. Om de angivna riktlinjerna ej följs kan Trycka.se inte hållas ansvarig för slutresultat av den beställda produkten. Trycka.se förbehåller sig rätten att använda tryckt material som referenser om inte annat uttryckligen önskas från kunden.

Tolerans

Vid produktframställning kan avvikelser i färg och format förekomma pga exempelvis bildskärmskalibrering. Vid dessa tillfällen kan reklamationsrätten ej tillämpas.

Leverans och frakt

Leveransdagen är den dag då du som kund får din beställda vara levererad. Risken för produkten övergår till kunden vid mottagande av produkten. I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), postförskottsavgift samt hanteringsavgift på 199 kronor. Om en produkt/försändelse skadats i transporten rekommenderar vi dig att snarast anmäla skadan till Trycka.se via e-post.

Leveranstid

Leveranstiden räknas från det datum då en order placeras. Leveranstiden är alltså den tid som ligger mellan order och att du som konsumet får din vara. Observera att i de fall din beställda vara ska tryckas med eget orginal krävs att du som kund vid beställning lämnar ett fullständigt och godkänt orginal. I annat fall kan leveranstiden komma att justeras med motsvarande tid det tar att få godkännande från dig som kund på det orginal som ska tryckas.

OBS! Leveranser till Postnummer långt norrut (Postnummer som börjar på 79... och uppåt) kan dröja en arbetsdag extra. Även leveranser till avlägsna platser (dit leveranser ej går dagligen med UPS, DHL eller Schenker) kan dröja en extra arbetsdag. Exempelvis Göteborgs eller Stockholms Skärgård eller mindre byar i Sveriges inland.

Leveransförsening

Kund kan genom att skriftligt meddela Trycka.se (Trycka.se) häva avtalet utan kostnad om den utlovade leveranstiden överstiger utlovad maximal leveranstid om leveransförsening beror på Trycka.se eller något förhållande på vår sida. Trycka.se åtar sig då att återbetala belopp inom 20 dagar. Om försening av leverans uppstår blir kund kontaktad av Trycka.se omedelbart då försening kommit oss till kännedom.

Dröjsmål med betalning

Är kund försenad med betalning med mer än 30 dagar efter det att Trycka.se anmodat kunden att betala förfallet belopp får Trycka.se genom skriftligt meddelande till kund häva avtalet helt eller delvis. Om Trycka.se häver avtalet har Trycka.se också rätt till skadestånd.

Ångerrätt

Då våra produkter trycks efter respektive kunds önskemål och är personliga erbjuder vi inte öppet köp.

Bilder och färgtryck

Kund är ansvarig vad det gäller bildrättigheter för de bilder som skickas in. Vi förbehåller oss rätten att neka bilder som av oss anses vara omoraliska. Färgerna kan skilja mellan olika skärmar och det tryckta resultatet, beroende på kalibreringen av din skärm. Trycka.se ansvarar inte för skiftande resultat mellan skärm och faktiskt tryck.

Garanti & reklamation

Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Trycka.se. Garantin är även personlig vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand inte kan få produkten reparerad hos oss.

Du har alltid rätt att packa upp varorna och kontrollera funktion och finish.

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Fel på produkt som anmärkes på ska ha uppkommit före eller vid leveranstillfället. För fel som uppstår efter leverans kan inte Trycka.se hållas skyldig om fel uppstår till följd av kunds oaktsamhet eller ovarsam hantering som ej är förenlig med produktens utformande eller förväntade användning. Reklamation ska skickas in skriftligt till Trycka.se via post:

Trycka.se
Pilvägen 8A
SE-374 34 Karlshamn

eller e-post

support@trycka.se

En skriftlig reklamation ska innehålla kundnummer, ordernummer samt orsak till reklamation, och om produktskador upptäckts, dokumentation på dessa skador.

Vid godkänd reklamation ersätts kund för eventuella retur- och fraktkostnader.

Returer

Om en vara skadas eller kommer bort under transporten från Trycka.se på väg till kund ska Trycka.se ses som ansvarig. Om en vara skadas eller kommer bort om kund på eget initiativ återsänder den ska kund som är avsändare ses ansvarig för godset. Trycka.se rekommenderar därför att alla försändelser packas noga i originalförpackning eller likvärdigt emballage. Returförsändelser bör skickas som spårbar sändning.

Om du som kund upptäcker att en försändelse är synligt transportskadad bör detta reklameras omdelbart till paketombudet. Om du vid uppackning upptäcker att innehållet är skadat, hör av dig snarast möjligt till support@trycka.se. Returer skickas till Trycka.se via post:

Trycka.se
Pilvägen 8A
SE-374 34 Karlshamn

Du som konsument/köpare betalar eventuella returkostnader i de fall du som konsument utnyttjar eventuell ångerrätt.

Trycka.se betalar eventuella returkostnader för retur av reklamerad produkt.

Ansvar för fel

Trycka.se är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation eller vad som följer av lag.

Trycka.se ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

Trycka.se ansvar omfattar inte:

1. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
2. fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Trycka.se instruktioner;
3. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Trycka.se kontroll;

Ansvarsbegränsning (gäller endast företag)

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Trycka.se enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

Trycka.se ansvar omfattar endast direkta förluster. Trycka.se ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet, och ej heller skador som Trycka.se inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Skulle Trycka.se vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Trycka.se fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

Skiljedom eller tvist

Trycka.se följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

Övrig information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Ikraftträdandedatum: 2010-11-01

 
Certifiering
GLOBAL SITE: www.printlit.com  | Telefon: 031-721 19 40  |  Kontakta oss på kundservice  |  Läs mer om Trycka.se

Copyright © Trycka.se 2019