Nöjda kunder
Enastående
4.8 / 5.0
Till recensioner

www.trycka.se administreras och underhålls av Printgroup Nordic AB. Bolaget är registrerat i Sverige under organisationsnummer 556643-6779. Bolagets momsregistreringsnummer är SE556643677901. PrintGruppens huvudkontor finns på Pilvägen 8a, 374 34, Karlshamn.

Trycka.se ombesörjer åtkomst till webbplatsen www.trycka.se (nedan kallad "webbplatsen"). Vi säljer våra produkter i enlighet med de villkor som anges på denna sida.

Läs villkoren noggrant innan du använder dig av webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa villkor i sin helhet.

1. Ditt konto

Om du använder denna webbplats ansvarar du för att hemlighålla användarnamn och lösenord till ditt konto, samt för att inte obehöriga användare får åtkomst till din dator och ditt konto. Du tar ansvar för allt som händer på ditt konto och med hjälp av ditt lösenord. Du förbinder dig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att hemlighålla lösenordet. Om du misstänker att någon annan känner till ditt lösenord eller att lösenordet används av någon annan än dig själv, måste du meddela oss.

Kontrollera att all information du har lämnat till oss är riktig och fullständig, och informera oss snarast om uppgifterna ändras.

Trycka.se säljer endast till personer och företag som kan betala med kreditkort/betalkort eller via faktura. Personer under 18 år får endast köpa produkter hos Trycka.se om en förälder eller förmyndare godkänner det.

Trycka.se förbehåller sig rätten att neka åtkomst till webbplatsen, stänga ett konto, ta bort eller ändra innehåll eller annullera beställningar efter eget gottfinnande. Om vi annullerar en beställning är beställaren inte betalningsskyldig.

2. Sekretessbestämmelser

Läs våra sekretessbestämmelser om du vill veta mer om hur vi hanterar personuppgifter. Här kan du även läsa om de bestämmelser som gäller för vår webbplats.

3. Åtkomst till webbplatsen

Vi gör vårt bästa för att webbplatsen ska vara tillgänglig utan avbrott och att överföringar sker utan fel. På grund av Internets beskaffenhet är detta dock inget vi kan garantera. Åtkomst till webbplatsen kan från tid till annan vara omöjlig eller begränsad på grund av reparationer, underhåll eller introduktion av nya funktioner eller tjänster. Vi minimerar sådana avbrott eller begränsningar så långt det är möjligt.

4. Tillåtelse att få åtkomst till webbplatsen

Trycka.se ger tillåtelse till begränsad åtkomst och personligt bruk av webbplatsen. Denna tillåtelse ger dig inte rätt att ladda ned (utom när det gäller allmänna cachefunktioner) eller ändra webbplatsen eller delar av den utan att skriftligt medgivande på förhand inhämtats från Trycka.se. Tillåtelsen omfattar inte heller vidareförsäljning eller kommersiellt bruk av denna webbplats eller dess innehåll, inklusive insamling och bruk av produktutbud, beskrivningar eller priser, indirekt bruk av denna webbplats eller dess innehåll, nedladdning eller kopiering av kontoinformation för andra butiksinnehavares bruk eller användande av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlingsverktyg. Webbplatsen eller delar av den får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, vidaresäljas, besökas eller på annat sätt användas i kommersiellt syfte utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats.

5. Begränsningar

Du får inte använda ramar för att dölja varumärken, logotyper eller annan egendomsinformation (inklusive bilder, text, sidlayout eller information) från Trycka.se utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats. Du får inte använda metataggar eller annan "dold text" tillsammans med Trycka.ses firmanamn, produktnamn eller varumärken. All obehörig användning av webbplatsen ogiltigförklarar samtliga tillåtelser eller licenser för bruk av webbplatsen som har getts av Trycka.se.

Du får inte använda någon logotyp, något varumärke eller någon annan upphovsrättsskyddad bild eller varumärke som visas på webbplatsen som del i en länk utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats.

Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som kan leda till avbrott, skada eller försämring av webbplatsen, eller förhindrad åtkomst till webbplatsen.

Du får inte använda webbplatsen:

- i bedrägligt syfte eller inom ramen för kriminella aktiviteter eller annan otillåten verksamhet.
- för att skicka, använda eller återanvända material som är otillåtet, anstötligt, ärekränkande, motbjudande eller hotfullt.
- som gör intrång i upphovsrätt, varumärken, förtrolig information eller andra rättigheter, eller som på annat sätt är skadligt för tredje part eller är förkastligt.
- som består av eller innehåller virus, politiska uttalanden, kommersiella yttranden, kedjebrev, mass-e-post eller spam.
- för att orsaka obehag, olägenhet eller onödig oro.

6. Upphovsrätt, juridisk försäkran och databasrättigheter

Hela webbplatsens innehåll och webbplatsens uppbyggnad, t ex text, grafik, logotyper, symboler, bilder och programvara, tillhör Trycka.se eller deras innehållsleverantörer, och skyddas av svensk, europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning och lagar om databasrättigheter.

All programvara som används på webbplatsen tillhör Trycka.se eller våra programvaruleverantörer, och skyddas av svensk, europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Du får inte ladda ned och/eller återanvända delar av webbplatsens innehåll utan att skriftligt medgivande på förhand inhämtats från Trycka.se. Framförallt får du inte tillämpa datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och nedladdningsverktyg (varken en eller flera gånger) i syfte att använda betydande delar av webbplatsen. Vidare får du inte upprätta och/eller ge ut en egen databas, som innehåller betydande delar av webbplatsen (t ex våra priser eller vårt produktutbud).

Mer information finns i avsnittet Juridisk försäkran nedan.

7. Juridisk försäkran

www.trycka.se är en registrerad domän som tillhör Trycka.se.

8. Avtal med kunden

När du gör en beställning för att köpa en produkt från webbplatsen skickar vi dig en bekräftelse via e-post. Detta e-postmeddelande bekräftar att vi mottagit din beställning och innehåller all information om beställningen. Din beställning utgör en uppmaning till oss om att du vill köpa en viss produkt. Köpet godkänns av oss när vi skickar produkten till dig. När du gör en beställning anhåller du om att ingå ett avtal med Trycka.se. Trycka.se äger produkten till dess att du har betalat den till fullo och Trycka.se har mottagit betalningen.

Trycka.se förbehåller sig rätten att kvarhålla en beställning för att säkerhetskontrollera försändelsen. Trycka.se instämmer med sådana domstolars exklusiva jurisdiktion.

9. Ändringar av tjänster eller tillägg till villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar av webbplatsen, företagets policy och dessa villkor. Ditt användande av webbplatsen och de beställningar du gör lyder under de bestämmelser och villkor som gäller när du använder webbplatsen eller när du beställer produkter från oss, utom i de fall lagen kräver att bestämmelserna eller villkoren ändras (i vilket fall sådana ändringar även gäller tidigare beställningar du gjort från oss). Om några av dessa bestämmelser är ogiltiga eller av någon annan anledning inte äger laga kraft, ska ifrågavarande bestämmelser tas bort från övriga bestämmelser och påverkar därmed inte giltigheten eller tillämpningen hos övriga bestämmelser.

10. Händelser utanför vår kontroll

Trycka.se kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller brister i fullgörandet av våra åtaganden enligt dessa bestämmelser, om förseningen eller bristen i fullgörandet orsakas av en händelse utanför vår kontroll. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

11. Ansvarsbegränsning

Om du inte efterlever dessa villkor, och vi inte vidtar åtgärder mot dig, har vi ändå rätt att hävda våra rättigheter om du vid ett annat tillfälle bryter mot dessa villkor.

12. Jurisdiktion och domstol

Ditt användande av webbplatsen, varje köp du gör från webbplatsen och dessa villkor lyder under svensk lag och anses har skett i Sverige. Du godkänner, liksom vi, att underkasta dig svenska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion.

Dessa bestämmelser påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

13. Om företaget

Webbplatsen administreras av Trycka.se:
• Momsregistreringsnummer SE556643677901
• Företaget är registrerat i Sverige

© Trycka.se 2019. Med ensamrätt.


 
Certifiering
GLOBAL SITE: www.printlit.com  | Telefon: 031-721 19 40  |  Kontakta oss på kundservice  |  Läs mer om Trycka.se

Copyright © Trycka.se 2019